Vedoucí workshopu: Zuzana Morávková

Editor příručky: Petr Volný

 

 

 

Lektoři

  Jana Bělohlávková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Dagmar Dlouhá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Radka Hamříková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Zuzana Morávková This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Radomír Paláček
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Petra Schreiberová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Jana Volná This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Petr Volný 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Workshop 2016 příručka (pdf)

Práce s tabulkou a nákresnou - hod kostkou
Petra Schreiberová
Při vizualizaci mnoha problémů potřebujeme v GeoGebře využít jak tabulku, tak i nákresnu. Na jednoduchém příkladu z pravděpodobnosti si vyzkoušíme práci s tabulkou a ukážeme si možnosti propojení s nákresnou.
Rotační plochy v GeoGebře
Petr Volný
V rámci workshopu si vyrobíme jednoduchý applet pro generování rotačních ploch rotací křivky zadané parametrickými rovnicemi kolem osy z.

3D modelování prostorových úloh v DG
Dagmar Dlouhá, Radka Hamříková
Studentům dělá značné problémy představit si řešenou úlohu jen tak v hlavě. Často nedokáží propojit vlastnosti vytvářeného objektu s dílčími konstrukčními kroky. Propojení 2D a 3D GeoGebry nám dává možnost souběžně využívat to nejvýhodnější, co nám tato zobrazení nabízejí.

Konstrukce trojúhelníků
Radomír Paláček
Prostřednictvím vytvořeného appletu se seznámíme s geometrickými konstrukcemi některých vybraných trojúhelníků. V našem případě se omezíme na dvě úlohy. Applet bude obsahovat tlačítka pro přepínání mezi úlohami a také vlastní krokování konstrukce.

Síť jehlanu a kuželu v GeoGebře
Jana Volná
Připravili jsme pro vás dvě úlohy. V první úloze si ukážeme, jak pomocí interního příkazu GeoGebry vytvořit síť jehlanu. Ve druhé úloze se soustředíme na přípravu appletu pro rozvinutí kuželu a vytvoření jeho sítě.
Publikování a sdílení materiálů
Zuzana Morávková
Ukážeme si publikování materiálů ve formě pracovních listů na webu a jejich sdružování do knih.
Taky si vyzkoušíme jejich následnou editaci a možnosti sdílení s jinými uživateli nebo vkládání na své stránky.


Workshop 2015 příručka (pdf)

První pohled na 3D v GeoGebře
Jana Volná, Petr Volný  
V rámci první lekce našeho workshopu se seznámíme s 3D modulem, který je nově v GeoGebře obsažen.

3D GeoGebra ve výuce Matematiky II
Petra Schreiberová
V rámci kurzu Matematika II se věnujeme geometrickým aplikacím určitého integrálu a funkci dvou proměnných. Studentům občas dělá problémy si představit rotační těleso vzniklé rotací rovinného útvaru či graf funkce dvou proměnných, příp. tečnou rovinu. GeoGebra poskytuje nástroj k vizualizaci těchto problémů.

Numerická integrace
Zuzana Morávková
Ukážeme si práci s objektem seznam. Dále užití příkazu Posloupnost pro vytvoření seznamu hodnot, příkazu Prvek, který slouží k výběru jednoho prvku ze seznamu a příkazu  Vyber, který vybere část ze seznamu.

Cyklus for a iterace v GeoGebře
Jana Bělohlávková
V Geogebře (5.0.106.0-3D, May 2015) neexistuje přímá podpora pro cyklus. Standardně se nabízí dva způsoby, jak se vypořádat s opakujícími se konstrukcemi. Buď vytvořit tzv. nástroj, nebo použít tabulku. Ani jeden z výše uvedených způsobů není zcela uspokojující, protože ani v jednom nemůžeme zadat počet opakování a jsme nuceni buď jednotlivé kroky ,,naklikat ručně`` nebo ,,ručně roztáhnout tabulku``.  Příspěvek popisuje jiný způsob, který tento nedostatek odstraňuje a nahrazuje tím chybějící příkaz pro cyklus for.

Řezy rotační kuželové plochy
Radomír Paláček 
Prostřednictvím vytvořeného apletu se seznámíme s řezy na rotační kuželové ploše. K jeho tvorbě využijeme 3D grafický náhled, který je v GeoGebře nově k dispozici. Aplet je možné použít také ve výuce, kde může nápomoci ke zdokonalení prostorové představivosti studentů a zlepšení pochopení dané problematiky.

GeoGebra 3D v deskriptivní geometrii
Radka Hamříková, Dagmar Dlouhá
Pro zájemce jsme připravily 2 jednoduché úlohy jak začít ve 3D GeoGebře.


 

Workshop 2014 příručka (pdf)

Šifrování jako aplikace lineární algebry v GeoGebře 
Jana Volná, Petr Volný 
V GeoGebře si vytvoříme jednoduchou aplikaci, která nám umožní zašifrovat text. Bude se jednat o aplikaci lineární algebry, konkrétně o operace s maticemi.

Skriptování v GeoGebře
Jana Bělohlávková
Seznámíme se se základy skriptování a ukážeme si, jak se skriptování dá využít
při tvorbě studijního materiálu nebo ke zpestření přednášek.

Klasifikace kuželoseček
Radomír Paláček
Cílem této lekce je ukázat, jak lze využít GeoGebru při klasifikaci kuželoseček pomocí invariantů.

Výuka náhodných veličin s využitím GeoGebry
Petra Schreiberová
Cílem lekce je ukázat si způsob, jak lze ve cvičeních využít GeoGebru pro lepší pochopení pojmu rozdělení náhodné veličiny a významu hodnot distribuční funkce. Tuto lekci lze využít jako snadné cvičení pro studenty.


 

Workshop 2013 příručka (pdf)

Kuželosečky v GeoGebře
Dagmar Dlouhá
V lekci si ukážeme některé základní úlohy analytické geometrie, např. vzájemnou polohu přímky a kuželosečky,
tečny z vnějšího bodu ke kuželosečce. Cílem bude naučit se ovládat nástroje GeoGebry.

GeoGebra ve výuce Matematiky I a II
Radka Hamříková
V lekci si ukážeme úlohy, které lze využít ve výuce Matematiky I a II, derivace v průběhu funkce, určitý integrál jako obsah rovinného obrazce.

Ukázka využití GeoGebry při řešení základních statistických problémů
Petra Schreiberová
Cílem bude naučit se pracovat s nástrojem tabulky a analyzovat jednoduché statistické úlohy. Konkrétně se budeme zabývat analýzou jedné proměnné - tvorba histogramu, hledání minima a dalších číselných charakteristik.

,,Art`` GeoGebra - Geometrické vzory
Radomír Paláček
Je to již několik let, kdy GeoGebra vznikla. Od té doby si podmanila mnohé z nás.
Zejména učitele a některé studenty zaujala natolik, že v ní začali vytvářet své první konstrukce a posléze také animace,  které jim napomáhají v rozvoji jejich představivosti a také mohou sloužit jako pomůcky při práci. Ruku v ruce se stoupajícími znalostmi a dovednostmi  ovládat do hloubky GeoGebru se na YouTube začaly objevovat první tzv. ,,Art`` animace sloužící k potěše oka a také naznačující krásu matematiky.
Na následujících dvou příkladech si ukážeme, jak snadno lze tyto výtvory konstruovat se základní znalostí softwaru a s inspirací z YouTube. 

Pythagorův strom a Bézierova křivka
Jana Bělohlávková
Pokud při práci s GeoGebrou často používáme nějakou sekvenci příkazů,
vyplatí se vytvořit si pro ni zvláštní příkaz, takzvaný nástroj.
Na konstrukci Pythagorova stromu a Bézierovy křivky si ukážeme, jak takový nástroj v GeoGebře vytvořit a jak ho použít.

Dynamické propojení dat mezi Nákresnou a Tabulkou
Zuzana Morávková
Nedílnou součástí GeoGebry je i  Tabulkový procesor s obdobnými možnostmi jako má např. Excel. Ukážeme si některé ze široké škály možností dynamického propojení dat mezi Nákresnou a Tabulkou.  

GeoGebra a CAS
Petr Volný
Od verze 4.2. byly do GeoGebry implementovány symbolické výpočty (CAS - computer algebra system). Ukážeme si některé možnosti symbolických výpočtů a manipulací v GeoGebře.


 

Workshop 2012 příručka (pdf)

První krůčky s GeoGebrou
Dagmar Dlouhá
Tato lekce si klade za cíl usnadnit začátky všem, kteří se rozhodli začít pracovat s programem GeoGebra.
Seznámíme se s prostředím aplikace programu na třech příkladech.
V prvním  budeme konstruovat kružnici vepsanou trojúhelníku.
V druhém příkladě vykreslíme graf kvadratické funkce s dynamicky se měnícími hodnotami koeficientů.
Nakonec si ukážeme slovní úlohu - měření hloubky řeky v nedostupných místech, ve které si zopakujeme používání základních nástrojů GeoGebry.

Upevnění pojmu funkce pomocí slovních úloh
Zuzana Morávková
Na několika úlohách si ukážeme jak studentům pomoci s lepším pochopením pojmu funkce.
V prvním příkladě se dostaneme mezi barevné hady, v druhém pomůžeme hladové ovečce a v posledním spěchajícímu rybáři, aby se dostal co nejrychejí domů.

Zajímavé animační úlohy
Radka Hamříková
Na rotaci trojúhelníka kolem daného bodu si ukážeme souvislost mezi geometrií a násobením matic a odpovíme na klasická studentskou připomínku - ,,A k čemu je to násobení matic dobré?``
Studenti během výuky narazí na problém - vypočítejte délku asteroidy, její plochu nebo objem tělesa, které vznikne rotací asteroidy kolem souřadnicové osy. Nakonec vytvoříme model hodin.

Demonstrace vybraných pojmů z matematické analýzy
Petr Volný
Naším cílem bude vyrobit dynamické webové stránky obsahující aplety, pomocí kterých můžeme studentům demonstrovat některé vybrané pojmy
z matematické analýzy. Jedná se o Riemannův určitý integrál a směrové pole diferenciální rovnice.